ШЕРИ 61 ЕООД За насПартньориСертификати ПродуктиВариваОРИЗБОБЛЕЩАМАКАРОНЕНИ ИЗДЕЛИЯЗЪРНЕНИОсновни храниЗАХАРСОЛБРАШНООЛИООЦЕТМАСЛИНИFIORRE Food / HoReCaЗдравословно и вкусноЗЪРНЕНИ ЗАКУСКИСЕМЕНА И ПОРЪСКИДРУГИ ПАКЕТИРАНИЗеленчукови/плодови консервиЗЕЛЕНЧУЦИПИКАНТНО И ЛЮТОЗА ВКУСНИТЕ ЯСТИЯКОНСЕРВИРАНИ ВАРИВАЗИМНИНА И НЕ САМОКОМПОТИ И НЕКТАРИКОНСЕРВИРАНИ ГЪБИЛЮТЕНИЦИМесни, рибни и други консервиМЕСНИ КОНСЕРВИРИБНИ КОНСЕРВИКОНФИТЮРИ/МАРМАЛАДПЧЕЛЕН МЕД И ЕЛИКСИРИХрани за домашни любимциГОТОВИ ХРАНИ /КОНСЕРВИ/ГОТОВИ ХРАНИ ЗА КОТКИГОТОВИ ХРАНИ ЗА КУЧЕТАЗА ДРУГИ ЛЮБИМЦИ /РЕЗЕРВА/СУХИ ХРАНИ /ГРАНУЛИ/СУХИ ХРАНИ ЗА КОТКИСУХИ ХРАНИ ЗА КУЧЕТАЗА ДРУГИ ЛЮБИМЦИ /РЕЗЕРВА/ДРУГИ АРТИКУЛИ /РЕЗЕРВА/Нехранителни продуктиДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА ЗА БАРБЕКЮТИШУ-ПРОДУКТИПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯКАПАЧКИ, КИБРИТ, ЕЛ.КРУШКИДРУГИ НЕХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИСофия Мел Вкусно Кариери Контакти

Декларация за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ относно защита на личните данни обработвани в "Шери 61" ЕООД гр. Раковски.

- Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви че, фирмата има грижата да съхранява и пази от неоторизиран достъп личните данни които ни предоставяте във връзка с извършваната от нас услуга. Във фирма "Шери 61" ЕООД е изградена цялостна политика за защита на личните данни съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Какво представляват личните данни?

Под лични данни се има в предвид информация за дадено лице, която позволява то да бъде идентифицирано или да може да бъде осъществена връзка с него. Тя включва име и фамилия на лицето, електронна поща, адрес за контакт, телефонен номер, ЕГН, ЛНЧ.

Кога "Шери 61" ЕООД събира лични данни?

Ние събираме лични данни само ако Вие по собствено желание ги предоставите. Те са необходими, за да можем да осъществим исканата от Вас услуга.

Как "Шери 61" ЕООД използва личните данни?

"Шери 61" ЕООД използва личните данни за:
1. Осъществяване на желаната услуга
2. Да Ви уведомява при възникнали проблеми
3. Да отговори на Ваши запитвания и оплаквания относно избрана от Вас оферта

"Шери 61" ЕООД предоставя лични данни на други лица, само ако:
1. Това се изисква от законово разрешено искане на държавен орган
2. Е получило изрично съгласие на потребителя за това
3. Е необходимо за реализиране на поисканата услуга

С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, да бъдат предоставяни на счетоводство.

Как "Шери 61" ЕООД гр. Раковски защитава личните данни?

"Шери 61" ЕООД използва сигурни средства за защита на личните данни, които събира, съхранява и използва. Ние сме осъществили технологични и организационни процедури, за да гарантираме целостта, сигурността и подходящото използване на Вашите лични данни. Тези процедури са подходящи за естеството и формата на личните данни, които събираме, съхраняваме и използваме.

Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или не съответстват на целите, за които се обработват.

Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период, не по-дълъг от необходимия, за целите, за които тези данни се обработват.

Всички помещения, в които се съхраняват и обработват лични данни, са с контрол на достъпа. Възможните технически средства за контрол на достъпа.

Помещенията на фирмата са надеждно обезопасени посредством противопожарни мерки съгласно българското законодателство.
Дружеството установява процедури по обработване на лични данни, регламентиране на достъпа до данните, процедури по унищожаване и срокове за съхранение.

Размножаването и разпространението на документи или файлове, съдържащи лични данни, се извършва само и единствено от упълномощени служители при възникнала необходимост.

Преди заемане на съответната длъжност лицата, които осъществяват защита и обработване на личните данни:
• поемат задължение за неразпространение на личните данни, до които имат достъп.
• се запознават с нормативната база, вътрешните правила и политики на дружеството относно защитата на личните данни;
• преминават обучение за реакция при събития, застрашаващи сигурността на данните;
• са инструктирани за опасностите за личните данни, които се обработват от дружеството;
• се задължават да не споделят критична информация помежду си и с външни лица, освен по установения с тези правила ред.

При постъпване на работа всички служители преминават обучение за реакция при събития, застрашаващи сигурността на данните, и обучение относно задълженията на дружеството, свързани с обработката на лични данни, и мерките за защита на данните, които следва да предприемат в процеса на работа. Последващи обучения и тренировки на персонала се провеждат периодично, за да се гарантира познаване на нормативната уредба, потенциалните рискове за сигурността на данните и мерките за намаляването им. Достъп до операционната система, съдържаща файлове с лични данни, имат само лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп. Достъпът се осъществява чрез парола.

Електронните бази данни са защитени посредством логически средства за защита, като антивирусна програма, която се обновява автоматично, защитни стени (firewalls) и др.

Архивиране на личните данни на технически носител се извършва периодично с оглед съхранение на информацията.

Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване, извършени умишлено от лице или в случай на технически неизправности, аварии, произшествия, бедствия, др., се осигурява посредством:
• въвеждане на пароли за компютрите, чрез които се предоставя достъп до личните данни, и файловете, които съдържат лични данни;
• антивирусни програми, проверки за нелегално инсталиран софтуер;
• периодични проверки на целостта на базата данни и актуализиране на системната информация, поддържане на системата за достъп до данните;
• периодично архивиране на данните на технически носители, поддържане на информацията на хартиен носител (архивни копия).

Как мога да видя или коригирам личните си данни?

При настъпили промени в личните Ви данни, или при нежелание от ваша страна да ползвате нашите услуги, Ви предоставяме начин да коригирате, допълните или изтриете Вашите лични данни, по които можете да бъдете идентифициран. Като се свържете с нас на посоченият електронна поща и телефон в раздел контакти.

Как мога да се свържа с "Шери 61" ЕООД относно политиката за защита на личните данни?

При въпроси свързани с политиката ни за защита на личните данни, моля свържете се с нас. Необходимата информация ще намерите на страница „Контакти”.